Partnerzy serwisu:
Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia to czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania, której w przypadku usługi należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed tym dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp).

Pytanie:

Przygotowuję przetarg poniżej progów unijnych. W treści zapytania skierowanego do wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej wskazaliśmy czas wykonania usługi do 25 sierpnia br. Termin ten będzie stanowić kryterium oceny ofert. Wychodząc z założenia, że termin wykonania danej usługi nie wpływa na wysokość wyceny, czy wszczynając postępowanie mogę przesunąć go w siwz np. na 14 września?

Odpowiedź:

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia to czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania,  której w przypadku usługi należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed tym dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp). Niezrozumiałe jest zatem pytanie związane z wyznaczaniem odmiennego dziennego terminu wykonania usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia od tego określonego w zapytaniu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez VAT ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zatem wartość zamówienia ma obejmować wszelkie koszty i dotyczyć wszystkich czynności wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

Rola właściwego oszacowania

Właściwe oszacowanie wartości zamówienia ma istotne znaczenie przy stosowaniu przepisów ustawy Pzp (czyli zakwalifikowaniu zamówienia jako zakupu powyżej lub poniżej wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp czy powyżej lub poniżej progów unijnych, jak również np. w przypadku badania rażąco niskiej ceny, ustalania wysokości wadium czy proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu). Ustęp 2 ww. przepisu wprost zakazuje zaniżania wartości zamówienia oraz wyboru sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Co to jest należyta staranność?

Istotne znaczenie przy szacowaniu wartości zamówienia ma pojęcie należytej staranności, którą powinni zachować zamawiający. W opinii UZP „Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia” (www.uzp.gov.pl) wskazuje się, że pojęcie to należy rozumieć w kontekście należytej staranności wymaganej od dłużnika na gruncie Kodeksu cywilnego.

Zasada oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością dopuszcza możliwość, że zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie oszacować wartości przedmiotu zamówienia, zwróci się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Czynność oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi przez podmioty, do których zwrócił się o ich sporządzenie. Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku w zakresie przedmiotu zamówienia. Na ich podstawie zamawiający we własnym zakresie dokonuje oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.

Renata Dzikowska

Więcej na Portal ZP