Partnerzy serwisu:
Zamawiający, bez obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wszcząć postępowanie, mimo że kwota, jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia, jest niższa niż jego wartość szacunkowa.

Pytanie:

Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania, jeżeli kwota szacowana ustalona na podstawie średniej z 3 ofert wynosi 64.000 zł netto, a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, którą dysponuje zamawiający (otrzymane z dofinansowania, przy czym nie mamy możliwości jej zwiększenia) to 28.000 zł netto? Wydaje mi się, że kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wyznaczam po ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia. Jeżeli szacowana wartość zamówienia przekracza możliwości zamawiającego na dany moment, postępowanie nie powinno być wszczynane. Natomiast spotkałam się również z poglądem, że można rozpocząć taką procedurę. Czy jeżeli postępowanie zostanie wszczęte, to grożą nam jakieś konsekwencje związane z dyscypliną finansów publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający, bez obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wszcząć postępowanie, mimo że kwota, jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia, jest niższa niż jego wartość szacunkowa.

Podobne zagadnienie było rozpatrywane przez KIO w wyroku z 17 sierpnia 2017 r. (sygn. akt KIO 1565/17), gdzie Izba wyjaśniła, że „(…) powszechnie akceptowany jest w orzecznictwie, jak i doktrynie pogląd, że jakkolwiek szacunkowa wartość zamówienia przynajmniej winna realny koszt zamówienia odzwierciedlać, to brak korelacji pomiędzy tą wartością, a kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w konsekwencji jest możliwe, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia była niższa od szacunku. Zarzut Odwołującego, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jest rażąco zaniżona względem ceny rynkowej zamówienia w istocie nie poddaje się ocenie. Sam Odwołujący bowiem formułując ten zarzut nie wskazał przepisu prawa, z którego wynikałby nakaz dla zamawiającego, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia odpowiadała warunkom rynkowym i w jaki sposób ewentualne zamawiający ma ustalać te warunki rynkowe”.

Na realizację zamówienia zamawiający dysponuje konkretną kwotą, której nie może zwiększyć. Warto w takim przypadku podać tę kwotę w dokumentacji postępowania (siwz i ogłoszenia). Dzięki temu wykonawcy będą wiedzieli w jakim przedziale cenowym mogą się poruszać.

Krzysztof Hodt

Więcej na Portal ZP

 • Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

  dzieci
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Prawidłowe będzie udzielenie drugiego zamówienia po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki pomimo wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.
  Szkolny autobus
 • Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

  sumowanie
  Marta Mikulska-Nawacka
  Obowiązek sumowania zamówień dotyczy sytuacji (w skrócie), gdy zamawiający w momencie wszczynania procedury ma wiedzę o tym, że będzie udzielał kolejnych, podobnych zamówień w przewidywanym czasie, w określonej ilości, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością posiadania budżetu na ten cel.
  Leasing samochodu
 • Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

  progi unijne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.
  Kary za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego