Partnerzy serwisu:
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).

Pytanie:

W listopadzie 2018 roku przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie dotychczas obowiązującej umowy, którą zawarto w 2016 roku oraz wskaźnika wzrostu cen. Kwota ta wyniosła 279.000 zł. Po otwarciu 2 ofert, które wpłynęły w postępowaniu, okazało się, że cena jednej z nich wynosi 535.000 zł, a drugiej 915.000 zł. Zamawiający unieważnił procedurę, bo cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (302.000 zł). Czy w związku z takimi rozbieżnościami między ustaloną pierwotnie wartością usługi, a cenami rynkowymi można na nowo oszacować jej wartość, przyjmując tym razem za podstawę szacowania ceny rynkowe, tzn. wyciągając średnią z cen ofert złożonych w pierwszym postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia z należytą starannością, także usług i dostaw powtarzających się okresowo. Dlatego też warto wziąć pod uwagę aktualne ceny na rynku – niezależnie od brzmienia przepisu, który reguluje zasady szacowania wartości zamówień powtarzających się okresowo.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcyhttps://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, a więc biorąc pod uwagę wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty – w tym w szczególności na jej cenę oraz okres wykonywania zamówienia.

Więcej na Portal ZP

Karol Jaworski

Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.