Partnerzy serwisu:
Zamawiający jest zobowiązany posiadać dowód potwierdzający należytą staranność w postaci kalkulacji uwzględniającej całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy dla danego zakresu świadczenia.

Pytanie:

Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro. Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień uzupełniających). Z tak oszacowanej wartości zamówienia wyszło, iż jest to zamówienie poniżej 30.000 euro (20.250 euro). Wszystkie oferty, które wpłynęły w postępowaniu, przekraczają 30.000 euro. Czy możemy mimo wszystko udzielić tego zamówienia zgodnie z postanowieniami naszego regulaminu?

Odpowiedź:

W omawianym przypadku zakładając dochowanie należytej staranności po stronie zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia, nie ma podstaw do unieważnienia prowadzonego postępowania o wartości poniżej 30.000 euro, jeżeli zamawiający posiada środki na jego realizację.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp zamawiający nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy, w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Zastosowanie przesłanki wyłączenia stosowania ustawy Pzp jest odniesione do szacunkowej wartości zamówienia nie zaś do ceny najkorzystniejszej oferty.

Obowiązkiem wynikającym z art. 32 ustawy Pzp jest oszacowanie wartości zamówienia z zachowaniem należytej staranności. Zamawiający jest zobowiązany posiadać dowód potwierdzający należytą staranność w postaci kalkulacji uwzględniającej całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy dla danego zakresu świadczenia. W przypadku dostaw powtarzających się okresowo ustawodawca przyjął w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp dwa różne sposoby szacowania wartości zamówienia.

Więcej na Portal ZP

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

 • Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający jest zobligowany by z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. Jak powinien postąpić w przypadku, gdy musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z inwestycją?
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

  gwarancja
  Katarzyna Bełdowska
  Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert - cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: "Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1-8 m-cy liczba punktów G = 10 pkt, 9-12 m-cy G = 20 pkt, 13-18 m-cy G = 30 pkt, 19-24 m-cy G = 40 pkt. Gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na 24 miesiące i nie może być krótsza niż 36 m-cy. Jak należy postąpić? Wyjaśnienia wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany oferty. Czy ofertę należy odrzucić?
  SIWZ
 • Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Jak postępować w przypadku zamówień uzupełniających? Ile razy mogą zostać udzielone? Jaki wpływ na zamówienia uzupełniające ma szacunkowa wartość zamówienia?