Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie ma obowiązku ograniczenia okresu doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, który będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert.

Pytanie:

Zamawiający planuje przetarg na usługę opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji. Jako kryterium oceny ofert chce zastosować doświadczenie osób oddelegowanych do realizacji zamówienia. Czy w przypadku doświadczenia stosowanego jako kryterium oceny ofert należy wprowadzić ograniczenie czasowe, tak jak przy warunku udziału w postępowaniu tzn. wykazywana usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku ograniczenia okresu doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, który będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert.

Jednymi z kryteriów oceny ofert, którymi może posłużyć się zamawiający, są kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp). 

Karol Jaworski

Więcej na www.portalzp.pl