Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych w toku trwającej kontroli pełną wymaganą dokumentację, także tę objętą tajemnicą przedsiębiorstwa.

Pytanie:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na wniosek wszczął postępowanie wyjaśniające, które stanowi wstępny etap kontroli doraźnej, w sprawie udzielenia zamówienia na usługi społeczne tj. usługi ochrony mienia w naszej jednostce. We wniosku podniesiono zarzut naruszenia art. 224 ust. 1 ustawy Pzp i rażąco niskiej ceny. Firma, która wygrała postępowanie, jest zakładem pracy chronionej i korzysta z pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zamawiający wezwał do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia i jednocześnie zastrzegł kalkulację cenową jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy możemy ujawnić prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych tę zastrzeżoną jako tajemnicę przedsiębiorstwa kalkulację cenową w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego?

Odpowiedź:

Zamawiający ma obowiązek przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych w toku trwającej kontroli pełną wymaganą dokumentację, także tę objętą tajemnicą przedsiębiorstwa.

Dopiero dysponując kompletną dokumentację UZP jest w stanie przeprowadzić czynności kontrolne. Zastrzeżenie informacji jako tajnych ma na celu ochronę przed ich nieograniczonym rozpowszechnianiem a w szczególności ma zapobiec udostępnieniu ich konkurentom.

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl

 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

  osoby niepełnosprawne
  Marek Okniński
  Nabywca publiczny może uwzględniać cele społeczne w całej procedurze udzielania zamówienia, pod warunkiem, że mają niedyskryminujący charakter i są związane z przedmiotem zamówienia.
  Gala wręczenie nagród Lodołamaczy dla firm, instytucji i osób dających zatrudnienie niepełnosprawnym
 • Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

  energia elektryczna
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej:
  Licznik energii elektrycznej
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

  tajemnica przedsiębiorstwa
  Marek Okniński
  Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Tajemnica przedsiębiorstwa - nowa ustawa Pzp