Partnerzy serwisu:
Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej:

Pytanie:

Struktura zamawiającego obejmuje centralę i samodzielne oddziały. W listopadzie 2020 roku centrala przeprowadziła przetarg na zakup energii elektrycznej dla siebie i oddziałów. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Umowa dystrybucji energii zawarta została w grudniu 2020 roku na czas nieokreślony a wydatki na dystrybucję w ciągu roku nie przekraczają 18.000 zł brutto. Czy należy w tej sytuacji zorganizować postępowanie z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej?

Odpowiedź:

W przedmiotowym przypadku zamawiający nie jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki. Z uwagi na wartość usługi dystrybucji zawarta umowa pozostaje zgodna z przepisami ustawy Pzp.

Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej:

„Umowa kompleksowa, o której mowa ust. 3 powyższego przepisu jest umową zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się obrotem energią elektryczną, która zawiera postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Z kolei zgodnie z ust. 4 tego artykułu, umowa kompleksowa może  zawierać postanowienia umowy sprzedaży i umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, zawartych przez sprzedawcę (działającego w charakterze swoistego pełnomocnika) na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem zajmującym się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Wskazać również należy, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego.

W takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczanie energii elektrycznej mają następujące możliwości:

  • zamawiający stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej;
  • zamawiający w trybie określonym na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych udziela przedsiębiorstwu obrotu zamówienia publicznego na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy – Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy".

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl