Partnerzy serwisu:
Z treści art. 364 nowej ustawy Pzp, wynika, że udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zarówno dostawa energii elektrycznej, jak i paliw służących do wytwarzania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej) tj. węgiel, biomasa, gaz etc., odbywa się bez zastosowania przepisów nowej ustawy Pzp, pod warunkiem, że zamawiający prowadzi działalność sektorową w zakresie energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej lub wydobycia paliw.

Pytanie:

Zamawiający sektorowy udzielający zamówień sektorowych zgodnie z art. 364 nowej ustawy Pzp nie stosuje jej przepisów do zamawiania dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii. Czy w tym przepisie mowa jest o dostawie energii elektrycznej, paliwach gazowych, węglu, biomasie, które są niezbędne zamawiającemu do wytwarzania ciepła (analogicznie do art. 138a poprzednio obowiązującej ustawy Pzp)?

Odpowiedź:

Z treści art. 364 nowej ustawy Pzp, wynika, że udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zarówno dostawa energii elektrycznej, jak i paliw służących do wytwarzania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej) tj. węgiel, biomasa, gaz etc., odbywa się bez zastosowania przepisów nowej ustawy Pzp, pod warunkiem, że zamawiający prowadzi działalność sektorową w zakresie energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej lub wydobycia paliw.

Zgodnie z art. 364 ust. 1 nowej ustawy Pzp, zamawiający prowadzący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7 nie stosują przepisów ustawy do udzielenia zamówień sektorowych na:

1)     dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii;

2)     usługi przesyłania, magazynowania, dystrybucji paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i                  regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Pod pojęciem zamówienia sektorowego należy rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 nowej ustawy Pzp (art. 7 pkt 35 nowej ustawy Pzp).

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl