Partnerzy serwisu:
W procedurach zakupowych, w których zamawiający sektorowy nie stosuje ustawy Pzp, nie ma możliwości złożenia odwołania do KIO.

Pytanie:

Czy w związku z nową ustawą Pzpwykonawcom przysługuje możliwość odwołania w przypadku postępowań realizowanych przez zamawiającego sektorowego na podstawie regulaminu poniżej kwot unijnych?

Odpowiedź:

W procedurach zakupowych, w których zamawiający sektorowy nie stosuje ustawy Pzp, nie ma możliwości złożenia odwołania do KIO. Zgodnie z art. 505 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Tym samym odwołanie dotyczyć może działania lub zaniechania zamawiającego, które skutkuje lub może skutkować naruszeniem ustawy Pzp. Naruszenie przepisów własnych procedur zamawiającego nie może być przedmiotem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.