Partnerzy serwisu:
Jeżeli treść ofert jest różna należałoby odrzucić je na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

W postępowaniu z podziałem na części wykonawca złożył ofertę na 2 z 12 części za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zrobił to, przesyłając paczkę plików, w której były zamieszczone dwa formularze ofertowe. Ich treść była taka sama, zaoferowane ceny oraz kryteria poza cenowe też jednakowe. Formularze różniły się jedynie datą. W informacji z otwarcia ofert oferta została wpisana dwukrotnie. Czy zgodnie z art. 82 ustawy Pzp należy uznać, że wykonawca złożył 2 oferty, a tym samym podlegają one odrzuceniu?

Odpowiedź:

W przypadku ustalenia, że złożone oświadczenia woli wykonawcy (dwa formularze ofertowe) mają jednakowe brzmienie, brak byłoby podstaw do uznania, że mamy do czynienia z dwiema ofertami tego samego wykonawcy, a tym samym, że zachodzi podstawa do odrzucenia tych  ofert. Jeżeli treść ofert jest różna należałoby odrzucić je na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przedmiotowym przypadku zasadne jest, więc ustalenie, czy doszło do złożenia dwóch ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a w związku z tym czy należy je odrzucić.  Pomocne może być uwzględnienie na mocy art. 14 ust. 1 ustawy Pzp przepisów prawa cywilnego. Stosownie do art. 66 §  1 kc oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest, zatem oświadczeniem woli wykonawcy. Dodatkowo w art. 61 §  1 kc określa się, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli dotarło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na Portal ZP