Partnerzy serwisu:
Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać.

Pytanie:

Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis:

„Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość – doświadczenie rzeczoznawcy«, wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie – przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz zawierające informacje na temat:

a) przedmiotu dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny,

b) rodzaju nieruchomości wycenianej, dla której rzeczoznawca przygotowywał operat,

c) podmiotu, na rzecz którego dany operat był sporządzany,

d) daty sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu.

W przypadku gdy wykonawca:

nie wskaże w ofercie imienia i nazwiska rzeczoznawcy, który będzie wykonywał zadanie,

nie poda ilości wykonanych przez niego operatów, lub

nie złoży oświadczenia zawierającego dane na temat wykonanych przez rzeczoznawcę operatów,

lub gdy złożone oświadczenie będzie nieczytelne i zamawiający nie będzie mógł odczytać danych w nim zawartych, zostanie przyznane w przedmiotowym kryterium 0 punktów”.

We wzorze formularza znajduje się zapis: „Za cenę brutto ................... zł (wraz z należnym VAT 23%) (słownie: ...........................................) aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny przez …………………………… m-cy imię i nazwisko rzeczoznawcy: …………………………………………….. doświadczenie rzeczoznawcy: ……………………... (liczba wykonanych operatów szacunkowych w okresie ostatnich 36 m-cy) na wycenę nieruchomości ……………………………………… (należy określić czy zabudowanych czy niezabudowanych)”.

Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, nie wypełnił w formularzu ofertowym pola „doświadczenie”, ale załączył oświadczenie na temat doświadczenia rzeczoznawcy, z którego wynika liczba wykonanych operatów. Czy skoro wykonawca pominął w formularzu pole z doświadczeniem, które wynika wprost z oświadczenia, powinniśmy coś z tym zrobić?

Odpowiedź:

Moim zdaniem opisany brak kwalifikuje się do poprawy jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian treści oferty.

Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać.

Przedmiotem badania i oceny ofert jest zatem treść złożonych ofert, a nie ich forma. Oferta ma zawierać wszystkie informacje, których żądał zamawiający.  Zdarza się oczywiście, że pojawią się w niej braki dokumentacyjne lub informacyjne. W takich sytuacjach przed podjęciem kroków przez zamawiającego należy dokładnie sprawdzić całą zawartość treści oferty, co umożliwi weryfikację rodzaju tych omyłek.

To, co na pierwszy rzut oka wydaje się brakiem, po wnikliwej analizie może okazać się omyłką, którą zamawiający sam może poprawić bez wyjaśnień czy uzupełnień ze strony wykonawcy. Taki właśnie przypadek wystąpił w opisanym w pytaniu stanie faktycznym. Z treści oferty zamawiający może w sposób niebudzący wątpliwości odczytać wartość brakującej danej. Nie musi wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Jest w stanie sam dokonać poprawy zauważonej omyłki, która – moim zdaniem – spełnia przesłanki art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

Katarzyna Pyrka

Więcej na Portal ZP