Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w siwz opis sposobu obliczenia ceny, który ma wpływ na możliwość i sposób poprawienia ewentualnych omyłek w treści oferty.

Pytanie:

W złożonej ofercie na sprzęt komputerowy wykonawca podał łączną kwotę brutto 241.394,88 zł, w tym VAT 45.138,88 zł, netto 196.256 zł. Natomiast w tabeli ze szczegółowym podziałem kosztów na poszczególne pozycje zamawianych urządzeń w podsumowaniu wpisał wartość 244.770 zł brutto (tak też wyszło z przeliczenia poszczególnych pozycji – liczba sztuk x cena jednostkowa brutto = 244.770 zł).

Zamawiający poprawił ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp (na kwotę brutto 244.770 zł, VAT 45.770 zł, netto 199.000 zł), gdyż uznał, że wykonawca popełnił omyłkę pisarską, błędnie przepisując kwotę brutto z tabeli. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Nadmieniam, że pozycja wykonawcy w rankingu nie ulega zmianie.

Odpowiedź:

Przy założeniu, że wykonawca był zobowiązany zgodnie z zapisami siwz do:

- wyliczenia ceny oferty w „Tabeli ze szczegółowym podziałem kosztów” (w której wskazywał cenę jednostkową netto za dany asortyment, następnie wyliczał cenę za wymaganą liczbę sztuk danego asortymentu a potem sumował wartość wszystkich pozycji i ustalał wartość ceny netto, podatku i ceny oferty brutto), a następnie

- przeniesienia tak wyliczonych wartości do formularza ofertowego,

zachodzą podstawy do poprawienia tej omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

 Gdyby natomiast wykonawca:

- nie był zobowiązany do wskazania w tabeli cen jednostkowych netto, stawki i wartości VAT, oraz

- w formularzu ofertowym był zobowiązany podać cenę netto, stawkę i wartość VAT oraz cenę brutto,

to nie ma pewności co do tego, w którym dokumencie wykonawca popełnił błąd a informacje dotyczące ceny nie są w żadnym z nich nadrzędne. W takim przypadku w mojej ocenie dalsze czynności powinny być poprzedzone wezwaniem wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w siwz opis sposobu obliczenia ceny, który ma wpływ na możliwość i sposób poprawienia ewentualnych omyłek w treści oferty.

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl