Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako inną omyłkę polegająca na niezgodności oferty z siwz niepowodującą istotnych zmian w jej treści.

Pytanie:

W postępowaniu na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z formularzem ofertowym opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, dla którego postawił w siwz wymóg: „Wykonawca jest zobowiązany opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego. W przypadku braku opisu któregoś parametru bądź funkcji, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie odpowiada treści siwz (w przypadku parametrów opisanych z użyciem określeń min./maks. należy wpisać oferowaną jednoznaczną ilość bez określeń min./maks.)”.

Wykonawcy byli zobowiązani podać w opisie także producenta, model i identyfikator sprzętu. Odnosząc się do wymagań zamawiającego dla poszczególnych składowych sprzętu wskazanych w kolumnie nazwanej: „Wymagania minimalne”/„Oferta wykonawcy” należało opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje.

Jeden z wykonawców dla części składowych nie podał wszystkich wymaganych funkcji lub parametrów. Czy zamawiający, na podstawie wskazanego przez wykonawcę producenta, modelu i identyfikatora sprzętu oraz ogólnodostępnych specyfikacji technicznych lub kart produktu, może samodzielnie sprawdzić, czy zaoferowany sprzęt ma niewymienioną przez wykonawcę wymaganą w siwz funkcjonalność lub parametr? Czy zamawiający w przypadku braku opisu parametru lub funkcji, których nie może zweryfikować lub ustalić na podstawie innych ogólnodostępnych źródeł, może, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić się o wyjaśnienie do wykonawcy? Czy musi odrzucić ofertę?

Odpowiedź:

W przedstawionym stanie faktycznym, mimo przytoczonego w treści pytania zapisu siwz, brak jest podstaw do odrzucenia oferty. Zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako inną omyłkę polegająca na niezgodności oferty z siwz  niepowodującą istotnych zmian w jej treści. Korektę omyłki można poprzedzić wezwaniem wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzpzamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Dyspozycja art. 87 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego, nie zaś na jego uprawnienie. Jeżeli zatem zajdą okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający będzie zobowiązany dokonać stosownych poprawek.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl