Partnerzy serwisu:
Zasadne i bezpieczne wydaje się zastosowanie na drodze analogii przepisów ustawy Pzp, w każdej sytuacji nierozstrzygniętej w ramach wytycznych do stosowania zasady konkurencyjności.

Pytanie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności wpłynęła oferta, w której wskazano, że wykonawcą jest firma X. Druk oferty i oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu są podpisane przez tego wykonawcę. Do oferty załączono pełnomocnictwo firmy Y, mówiące, że wykonawcy tworzą konsorcjum, w którym liderem jest firma X i ma ona prawo złożyć ofertę. Czy w trybie zasady konkurencyjności wykonawca może uzupełnić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu? Czy złożony druk oferty jest wadliwy? Pozostałe wymagane dokumenty są załączone przez obydwie firmy. Złożyliśmy wniosek o środki unijne na to zamówienie w kwocie powyżej 50.000 zł. Jesteśmy zamawiającym sektorowym.

Odpowiedź:

Brak jest jasnych wytycznych w zakresie opisanym w treści pytania. Mając na uwadze obowiązek przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, sugeruję:

  • poprawienie formularza oferty jako zawierającego oczywistą omyłkę pisarską (polegającą na niewskazaniu dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
  • wyjaśnienie powodu złożenia oświadczenia tylko przez jednego wykonawcę (być może spełnia on wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie ma potrzeby spełnienia ich przez drugiego konsorcjanta) oraz ewentualnie,
  • uzupełnienie oświadczenia drugiego wykonawcy.

Zasadne i bezpieczne wydaje się zastosowanie na drodze analogii przepisów ustawy Pzp, w każdej sytuacji nierozstrzygniętej w ramach wytycznych do stosowania zasady konkurencyjności.

Podmioty wydatkujące środki europejskie, dokonując wyboru wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych, muszą przestrzegać określonych warunków i procedur, aby zagwarantować wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl