Partnerzy serwisu:
Zamawiający określa warunki oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a ustawy Pzp).

Pytanie: 

Zamawiający w przetargu na usługi z umową przewidzianą na 12 miesięcy chce postawić warunek z zakresie doświadczenia o treści: „(…) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż …………………. zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy wykonawcy, ale warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3 lit. a – tj. warunek doświadczenia opisany powyżej, powinien spełniać co najmniej jeden z tych podmiotów”. 

Zamawiający ma wątpliwości, czy taki warunek nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych. Przykładowo konsorcjum składa ofertę na zagospodarowanie wraz z pozyskaniem. Jeden z nich w jednej umowie u zamawiającego X wykonał pozyskanie, drugi u zamawiającego Y tylko zagospodarowanie. Według mnie takie referencje nie potwierdzą warunku, ponieważ usługi mają być wykonane na podstawie jednej umowy. Czy jako zamawiający narażamy się na zarzut ograniczania konkurencji? 

Odpowiedź: 

Moim zdaniem opisany w treści pytania warunek udziału w postępowaniu nie ogranicza konkurencji. 

Zamawiający określa warunki oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a ustawy Pzp). 

Oznacza to, że warunki udziału w postępowaniu powinny mieć zakotwiczenie w przedmiocie zamówienia w taki sposób, aby z jednej strony pozwalały na weryfikację zdolności wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia, z drugiej zaś dawały możliwość zachowania uczciwej konkurencji. 

Karol Jaworski  

Więcej na portalzp.pl