Partnerzy serwisu:

Pytanie:

UZP na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp opublikował przykładowe oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu jednoetapowym. Stosujemy podobne wzory. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzpzamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w sytuacji, gdy w przetargu poniżej progów nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu, możemy nie żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykreślić sekcję: „Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca” w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania? Nie są to informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury.

Odpowiedź:

To zamawiający ocenia, czy konieczne jest wymaganie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania, o którym stanowi art.  25 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli uzna, że dokument ten będzie zbędny, np.  gdy nie zostanie uszczegółowiony  żaden z warunków, może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia przez wykonawców, uznając, iż jest to zbędny dokument.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Oświadczenie to  zawiera informacje potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na www.portalzp.pl