Partnerzy serwisu:
Jeśli nie wpłynie odwołanie na wykluczenie wykonawcy, to zamawiający ma prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp.

Pytanie: 

Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium o kolejne 60 dni, argumentując fakt problemem z uzyskaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na podstawie art 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał go do ponownego złożenia tych dokumentów w postępowaniu, które straciły ważność. Chodziło o: 

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 

 - zaświadczenie ZUS, 

- informację z banku potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.? 

Wykonawca przedłożył zaświadczenie z ZUS i informację z banku, nie wniósł natomiast zaświadczenia od naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym zamawiający wykluczył go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp. Obecnie biegnie 10-dniowy termin na złożenia odwołania do KIO przez wykluczonego wykonawcę. Czy zamawiający może skorzystać z art. 94 ust. 3 i art. 46 ust. 3 ustawy Pzp w celu wyboru drugiego wykonawcy w postępowaniu, czy też należy unieważnić przetarg, gdy nie zostanie złożone odwołanie przez wykluczonego wykonawcę

Odpowiedź: 

W opisanym stanie faktycznym nie ma podstaw do skorzystania z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Jeśli nie wpłynie odwołanie na wykluczenie wykonawcy, to zamawiający ma prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp. W takim przypadku znajduje też zastosowanie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp tj. po wyborze kolejnej oferty wykonawca wnosi wadium w określonym przez zamawiającego terminie. Termin ten musi przypadać przed zawarciem umowy. 

Anna Kaźmierczak 

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl