Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający prowadzi procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, to zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do takich zamówień nie stosuje się ustawy, w tym także regulacji dotyczących terminów zawarcia umowy.

Pytanie: 

Czy zamawiający jest zobligowany zachować minimalny 5-dniowy termin na podpisanie umowy od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (wpłynęły 4 oferty), w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie poniżej 30.000 euro? W regulaminie postępowań do 30.000 euro kwestia ta nie została uregulowana. Czy termin na podpisanie umowy można skrócić do np. 2 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w regulaminie wewnętrznym lub na dzień następny po zawiadomieniu wykonawców o wyborze oferty? 

Odpowiedź: 

Jeżeli zamawiający prowadzi procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, to zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do takich zamówień nie stosuje się ustawy, w tym także regulacji dotyczących terminów zawarcia umowy. Jeżeli zatem zamawiającego nie obligują minimalne terminy określone w wewnętrznym regulaminie lub też nie wynikają one z innych dokumentów (np. wytycznych projektu, zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym), to w takim przypadku wolno zawrzeć umowę w dogodnym dla siebie czasie – np. w dniu następnym po powiadomieniu wykonawcy o wyborze oferty. 

Marta Mikulska-Nawacka  

Więcej na www.portalzp.pl