Partnerzy serwisu:
Zamawiający może przewidzieć w siwz takie postanowienia, jak wskazał w pytaniu, a więc regulujące sposób oceny i przyznania punktów w przypadku ewentualnych?odstępstw przez wykonawcę?w?zakresie określonego kryterium oceny ofert.

Pytanie: 

Zamawiający jako jedno kryterium oceny ofert stosuje termin realizacji zamówienia. Podaje jednocześnie w siwz najkrótszy oraz najdłuższy termin. Czyni to w następujący sposób: „Termin realizacji zamówienia, jaki wykonawca może zaoferować: 

- minimalny termin: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy, 

- maksymalny termin: 5 tygodni od daty zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 2 tygodnie, zamawiający przyjmie do oceny oferty termin 2 tygodnie, a w przypadku wyboru ofertywykonawcy, do umowy zostanie wpisany termin zgodny ze złożoną ofertą. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 5 tygodni od daty zawarcia umowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”. 

Czy powyższy zapis, a zwłaszcza: „Jeżeli wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 2 tygodnie, zamawiający do oceny oferty przyjmie termin 2 tygodnie, a w przypadku wyboru ofertywykonawcy, do umowy zostanie wpisany termin zgodny ze złożoną ofertą” jest zgodny z ustawą Pzp

Odpowiedź: 

Zamawiający może przewidzieć w siwz takie postanowienia, jak wskazał w pytaniu, a więc regulujące sposób oceny i przyznania punktów w przypadku ewentualnych?odstępstw przez wykonawcę?w?zakresie określonego kryterium oceny ofert

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzpzamawiający określa w siwz opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny. 

Wprawdzie w przywołanym przepisie nie reguluje się wprost kwestii poruszonych w pytaniu, ale w orzecznictwie KIO jest prezentowane stanowisko, że niekiedy pożądane jest określenie skutków odstępstw przez wykonawcę o charakterze formalnym od schematu 

przełożenia oświadczeń ofertowych na przyznaną punktację (np. przez wyartykułowanie oświadczeń w inny sposób niż rekomendowany czy określony w siwz). 

Andrzela Gawrońska-Baran 

Więcej na www.portalzp.pl