Partnerzy serwisu:
Zamawiający, szacując wartość przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych.

Pytanie:

Zlecamy usługi na projekty dotyczące remontów oraz budowy dróg, obiektów kubaturowych, placów zabaw czy różnych sieci. W poszczególnych grupach nie przekraczamy 30 tys. euro, jednak po zsumowaniu wszystkich usług ich wartość przewyższa ten próg. Podobnie dzieje się przy usługach nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć?

Odpowiedź:

Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp. Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w świetle art. 32 ustawy Pzp, przesądza przede wszystkim istnienie tożsamości wykonawcy. Jeżeli zatem, ten sam typowy wykonawca usług projektowych jest w stanie bez większego trudu zrealizować kilka projektów, które zamawiający planuje zlecić w określonej perspektywie czasowej, postępowania na wszystkie projekty należy prowadzić z zachowaniem rygorów wynikających z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, tj. stosownie do łącznej wartości projektów.

W mojej ocenie oraz mając na uwadze utartą praktykę zamawiających, usługi projektowe powinny podlegać łącznemu sumowaniu, jeżeli dotyczą:

- obiektu kubaturowego (niezależnie od tego czy w zakresie jego konstrukcji czy też instalacji wewnątrz obiektu),

- dróg,

- architektury krajobrazu.

Tym samym, dokonywany przez zamawiającego podział, powinien z jednej strony uwzględniać specjalność do projektowania, do posiadania której jest zobowiązana osoba realizująca  zamówienie, z drugiej zaś − warunki typowe dla danego rynku usług.

Projekt obejmujący zaprojektowanie budynku wraz z instalacjami, powinien zostać uznany za jedno zamówienie, niezależnie od tego, że musi zostać zrealizowany przez zespół projektantów specjalizujących się w różnych branżach.

Odnośnie do usług nadzoru inwestorskiego (bo zapewne o takie chodzi w treści zapytania), analiza tego, czy występuje jedno czy kilka odrębnych zamówień, powinna zostać przeprowadzona w analogiczny sposób do wskazanego powyżej. Należy więc ustalić, czy nadzór nad robotami na danych obiektach może realizować ten sam wykonawca.

Nie ma natomiast podstaw do szacowania kosztu nadzoru łącznie z kosztami prac projektowych czy nadzorowanych robót budowlanych.

Sposoby szacowania zamówienia określają art. 32−35 ustawy Pzp. W opisanym stanie faktycznym, za podstawę ustalenia wartości usług projektowych należy przyjąć, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Dodatkowo trzeba pamiętać, że wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia.

Ważne

Zamawiający, szacując wartość przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych.

Przy ocenie, czy występuje jedno zamówienie czy zamówienia odrębne, konieczna jest analiza wszystkich okoliczności danej sprawy, w tym przewidywalność udzielenia zamówienia, tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę rozumiane jako:

- tożsamość przedmiotowa (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, z zastrzeżeniem, że istotne dla oceny będą m.in.  względy techniczne, właściwości fizyczne czy użytkowe);

- tożsamość wykonawcy (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Wykonawcy posiadają określony profil prowadzonej przez siebie działalności. Dla ustalenia tożsamości wykonawcy nie mają znaczenia ekstrema nietypowe dla danego rynku branżowego dostaw, usług czy robót budowlanych. Zamawiający powinien zatem dokonać rozeznania rynku w zakresie możliwości ich wykonania przez tego samego, typowego rynku wykonawcę). Jako zamówienia tożsame pod względem podmiotu należy wskazać takie, które bez żadnego trudu może zrealizować pojedynczy wykonawca, a sytuacja taka jest typowa dla danego rynku dostaw, usług lub robót budowlanych;

- tożsamość czasowa (postępowania o udzielenie zamówienia są zaplanowane do wszczęcia w określonej perspektywie czasowej, np. roku budżetowego, czy perspektywie określonej w projekcie objętym dofinansowaniem). Dla istnienia tożsamości czasowej nie ma zatem znaczenia to, że zamawiający podzielił zamówienia tak, że jednego udzieli w styczniu, a kolejnego w grudniu.

Usługi projektowe

W przypadku usług projektowych najistotniejsze znaczenie wydaje się mieć kryterium wykonawcy. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie o wartość usług projektowych podlegających sumowaniu, konieczne jest ustalenie, które spośród nich może bez trudu zrealizować wykonawca typowy dla tego rynku.

Jak można wywieść z analizy ofert biur projektowych, posiadają one swoje profile działalności. Jedne realizują projekty obiektów kubaturowych (w tym instalacji w tych budynkach). Inne natomiast specjalizują się w projektach robót związanych z drogami czy architekturą krajobrazu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji sugeruję weryfikację zapotrzebowania zamawiającego pod kątem aktualnych warunków rynkowych.

Nadzór inwestorski

Odnośnie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, należy wskazać, że stosownie do art. 18 ust. 2 Prawa budowlanego, inwestor (tu zamawiający), może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Idąc dalej, zgodnie z art. 25 pkt 1 Prawa budowlanego, do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inspektora nadzoru inwestorskiego powołuje zatem inwestor, który − co do zasady − ma swobodę w doborze osoby mającej pełnić tę funkcję. Ograniczony jest jedynie tym, że osoba ta musi posiadać uprawnienia, jako wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Jeżeli zatem inspektor nadzoru reprezentuje inwestora, a dodatkowo kontroluje czynności podejmowane na budowie przez wykonawcę, wówczas przyjęcie, że miałby on zostać wskazany tak przez wykonawcę projektu, jak i przez wykonawcę robót, niweczyłoby cel podejmowanych przez niego czynności. W związku z powyższym kosztu prac podejmowanych przez inspektora nadzoru nie należy szacować łącznie z kosztami prac projektowych czy robót budowlanych.

Dodatkowo nie ma podstaw do sumowania kosztu nadzoru inwestorskiego w skali roku, bez uwzględnienia specyfiki robót, które mają być nadzorowane.

Dla przykładu, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. W myśl art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Osoba ta nie będzie miała natomiast prawa do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami nieobjętymi danym uprawnieniem tj. np. związanymi z drogami.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na Portal ZP