Partnerzy serwisu:
Aby móc zastosować negocjacje bez ogłoszenia, musi zaistnieć któraś z ustawowych przesłanek. Może być przesłanka z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnosi się do możliwości skorzystania z tego trybu.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie na odbiór odpadów komunalnych. Wykonawca odmawia podpisania umowy, a jego oferta jest jedyną w postępowaniu, zatem od przyszłego miesiąca gmina nie ma wykonawcy do odbioru odpadów komunalnych. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości „unijnej”. Musimy teraz pilnie udzielić zamówienia. Czy wolno nam zastosować negocjacje bez ogłoszenia? Czy elektronizacja dotyczy również tego trybu? Czy jeżeli wykonawca w naszym przypadku odstąpił od podpisania umowy, to np. przeprowadzając negocjacje bez ogłoszenia, możemy podpisać umowę na 3 lata, jak planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego?

Odpowiedź:

W tym przypadku należy wszcząć nową procedurę konkurencyjną. Newralgiczny okres, w którym nie ma wykonawcy odbierającego odpady, należy zabezpieczyć poprzez odrębne zlecenie dokonywane na podstawie osobnego szacowania zgodnie z art. 6a w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W przypadku zamówień udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli:

jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,
łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.
Aby móc zastosować negocjacje bez ogłoszenia, musi zaistnieć któraś z ustawowych przesłanek. Ta wskazana w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnosi się do możliwości skorzystania z tego trybu:

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć,
gdy nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.


Więcej na Portal ZP

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.