Partnerzy serwisu:
Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Pytanie:

Zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Następnie zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto wykonawcy. Nasza instytucja nie posiada oprocentowanego konta, na którym znajdowałyby się tylko wadia i zabezpieczenia i wszystkie pieniądze znajdują się na koncie bieżącym. Czy zamawiający ma obowiązek niezwłocznie założyć oprocentowane konto dedykowane wadiom i zabezpieczeniom, tak aby zgodnie z wymogami ustawy dokonywać ich zwrotu z odsetkami? Czy zamawiający nieposiadający oprocentowanego konta, może zwrócić wykonawcy wartość wadium czy zabezpieczenia bez odsetek? W firmie są jeszcze niezwrócone zabezpieczenia z 2014 roku.

Odpowiedź:

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie. W związku z tym zamawiający zwraca zabezpieczenie odpowiednio wraz z odsetkami lub bez nich − w zależności od rodzaju rachunku bankowego, na którym przechowuje środki.

W postępowaniach, w których zamawiający żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawcy dowolnie, zgodnie z własnym uznaniem, wnoszą je w jednej z form wskazanych w art. 45 ustawy Pzp lub za zgodą zamawiającego w postaci weksla lub zastawu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zamawiający przechowuje środki na wydzielonym koncie bankowym. Konto to nie może być kontem rozrachunków bieżących, ponieważ zabezpieczenie pełni funkcję kaucyjną i kaucja ta, tj. środki niebędące własnością zamawiającego nie mogą stanowić źródła finansowania różnych jego zobowiązań związanych z bieżącą działalnością. Dochowanie powyższego jest niemożliwe w sytuacji korzystania przez zamawiającego wyłącznie z jednego konta obsługującego rozrachunki bieżące, wadia oraz zabezpieczenia składane w przetargach.

Wydzielone konto pomaga dodatkowo wyliczyć koszty prowadzenia rachunku bankowego, co  jest z kolei niemożliwe w przypadku korzystania przez zamawiającego wyłącznie z jednego konta o powyżej opisanej charakterystyce. Wyliczenie kosztów prowadzenia rachunku bankowego powinno obejmować okres, na który wniesiono zabezpieczenie. Jeżeli konto jest prowadzone przez bank nieodpłatnie, zamawiający nie pomniejsza zwracanej kwoty zabezpieczenia.

Rachunek, na którym zostało zdeponowane zabezpieczenie przez wykonawcę może być oprocentowany lub nie. Decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego i oferty banku prowadzącego.

Obowiązek zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami, dotyczy sytuacji, gdy zamawiający korzysta z oprocentowanego rachunku. Celem tego przepisu jest, aby zamawiający nie uzyskiwał dodatkowych korzyści z faktu przechowywania zabezpieczenia wniesionego przez wykonawcę.

Orzeczenie

Powyższe potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu  z 26 lutego 2015 r. (sygn. akt I Ca 235/14), w którym stwierdzono, że wadium przechowywane jest na rachunku bankowym, przy czym ustawa nie nakazuje, aby był to rachunek oprocentowany. Wyrok dotyczy wadium, lecz zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy są analogiczne.

Zasady zwrotu zabezpieczenia

Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie:

- 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy w części zabezpieczającej umowę oraz

- 15 dni od upływu terminu udzielonej rękojmi lub okresu gwarancji, gdy taki wymóg został ustawiony w przez zamawiającego − w wysokości 30% zabezpieczenia.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz odsetkami, jeżeli jest to konto oprocentowane, pomniejszone o koszty:

- prowadzenia rachunku bankowego, jeżeli opłaty takie występują oraz

- przelewu − jeżeli naliczono opłaty bankowe.

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

Więcej na Portal ZP