Partnerzy serwisu:
Postępowanie o zamówienie publiczne może być wszczęte bez zabezpieczonych środków finansowych, może się toczyć i możliwe jest również dokonanie w nim wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi współfinansowanym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016−2019 otwarcie ofert nastąpiło 5 lutego 2019 r. Wpłynęły 4 oferty − cena najwyżej ocenionej oferty przekracza 300.000 zł, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki te zostaną zwiększone na najbliższej sesji powiatu 27 lutego 2019 r. do żądanej ceny.  Wysłaliśmy do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów w celu ogłoszenia wyboru  najkorzystniejszej oferty. W międzyczasie okazało się, że program wojewody nie zapewnia współfinansowania w wysokości 50% inwestycji − jest tylko wstępna lista rankingowa. Na dziś nie ma zapewnionych środków i nie wiadomo, czy będą z tego programu, gdyż przejmie go Fundusz Dróg Samorządowych. Przedłużyliśmy termin związania ofertą o 60 dni. Czy ogłosić wybór oferty najkorzystniejszej?

Odpowiedź:

We wskazanych w pytaniu okolicznościach możliwe jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie można jednak zawrzeć umowy o zamówienie publiczne bez zabezpieczonych środków finansowych na jej realizację.

Postępowanie o zamówienie publiczne może być wszczęte bez zabezpieczonych środków finansowych, może się toczyć i możliwe jest również dokonanie w nim wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na marginesie warto wspomnieć, że dokonanie wyboru powinno nastąpić w terminie związania ofertą, gdyż jak wskazuje część orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej: „(...) wybór oferty najkorzystniejszej musi nastąpić w terminie związania ofertą a wykonawca winien być związany złożoną ofertą nieprzerwanie od dnia otwarcia ofert. (...)” – wyrok KIO z 6 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2206/16.

Justyna Anadała-Sępkowska

Więcej na Portal ZP