Partnerzy serwisu:
W przypadku braku możliwości zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu wykonawcą z powodu jego uchylenia się od zawarcia umowy, zamawiający może, zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta jako kolejna została oceniona najwyżej.

Pytanie:

Po udostępnieniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofertywykonawca zrezygnował z podpisania umowy. Czy zamawiający powinien udostępnić nowe zawiadomienie o zawarciu umowy z kolejnym wykonawcą?

Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku braku przystąpienia wybranego w postępowaniu wykonawcy do podpisania umowy jest zobowiązany do  zamieszczenia na stronie internetowej oraz  przesłania do uczestników postępowania zawiadomienia o wyborze kolejnego w rankingu wykonawcy i zaproszenia go do zawarcia  umowy.

W przypadku braku możliwości zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu wykonawcą z powodu jego uchylenia się od zawarcia umowy, zamawiający może, zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta jako kolejna została oceniona najwyżej. 

Pojęcie najkorzystniejszej oferty wskazuje na ofertę z najniższą ceną − w przypadku zastosowania wyłącznie kryterium ceny lub na ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przy modelach postępowań, gdzie przyjęte zostały także kryteria pozacenowe. Zatem pojęcie oferty najkorzystniejszej  dotyczy tej wybranej w postępowaniu na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. W związku z tym obowiązkiem zamawiającego jest upublicznienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powyższe wymogi będą  miały także zastosowanie do drugiej w kolejności oferty. W przypadku nieprzystąpienia wykonawcy do podpisania umowy zamawiający zaprasza do jej zawarcia kolejnego wykonawcę według rankingu punktowego. W tym też przypadku zaproszenie to powinno być poprzedzone przesłaniem  informacji o wyborze kolejnej oferty z rankingu punktowego zamawiającego jako najkorzystniejszej. Oznacza to także, że zamawiający jest zobowiązany dochować terminów standstill dotyczących podpisania umowy z wybranym kolejnym wykonawcą, o których mowa w treści art. 94 ust. 1 ustawy Pzp

Artykuł 94 ust. 3 ustawy Pzp został wprowadzony, na wypadek sytuacji gdyby po wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogło dojść do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Przy czym niemożność zawarcia umowy musi znajdować się po stronie wykonawcy i może nią być tylko uchylanie się od zawarcia umowy.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na Portal ZP