Partnerzy serwisu:
Nie każdy błąd czy omyłkę można kwalifikować jako podstawę unieważnienia procedury. Przesłanki unieważnienia postępowania są wskazane w ustawie Pzp. W żadnym razie nie powinno się ich nadinterpretować.

Pytanie:

W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika). Jeden z plików excel zawierał błąd. Czy jakakolwiek omyłka w treści, która znajduje się w pliku excel, może być powodem unieważnienia jednej z części przetargu? Dodam, iż są dwie oferty − szacunek wzrósł o ok. 25% do roku poprzedniego, zakres czynności został zaś znacząco pomniejszony. W ubiegłym roku postępowanie wygrała firma, która zaoferowała 450.000 zł, podczas gdy zamówienie oszacowano na 240.000 zł. Jak powstał wyższy szacunek w tym roku? Zamówienie dotyczy konserwacji i utrzymania obiektów rekreacyjnych, głównie placów zabaw.

Odpowiedź:

Kwestia unieważnienia części postępowania z powodu błędu w pliku będącym załącznikiem do siwz musi zostać rozważona na podstawie przesłanek unieważnienia procedury wpisanych w regulacje ustawy Pzp. Nie wolno ich interpretować rozszerzająco i dopiero ziszczenie się którejś z nich daje podstawę do unieważnienia. Natomiast problem szacowania to odpowiedzialność zamawiającego, który ma obowiązek wykonać tę czynność z należytym rozeznaniem i w sposób rzetelny.

Nie każdy błąd czy omyłkę można kwalifikować jako podstawę unieważnienia procedury. Przesłanki unieważnienia postępowania są wskazane w ustawie Pzp. W żadnym razie nie powinno się ich nadinterpretować.

Przesłanki unieważnienia

Zgodnie z wolą ustawodawcy dopiero błąd, który powoduje, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy obliguje do unieważnienia postępowania.

Taką sytuację mamy wtedy, gdy: „(...) takie wady zostały wymienione w art. 146 ust. 1 ustawy, jednak nie wyczerpują one wszystkich wadliwości postępowania, jakich może dopuścić się zamawiający, a które powinny skutkować unieważnieniem postępowania. W orzecznictwie wskazuje się na to, że również okoliczności uprawniające Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia do sądu powszechnego o unieważnienie umowy stanowią przesłankę dla samodzielnego dokonania przez zamawiającego unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl