Partnerzy serwisu:
W sytuacji kiedy oferta jest niezgodna z siwz i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Pytanie:

Po wstępnej weryfikacji ofert w przetarguzamawiający stwierdził, że ta z najniższą ceną jednostkową podlega odrzuceniu, gdyż jest niezgodna z siwz. W opisie przedmiotu zamówienia istnieje wymóg, by ośrodek przeznaczony na realizację przedmiotu zamówienia znajdował się w województwie zachodniopomorskim, a wykonawca wskazał obiekt położony w województwie pomorskim. Zamawiający, dokonując analizy wysokości cen w złożonych ofertach, stwierdził, że oferta kwalifikuje się do wezwania do złożenia wyjaśnień z art. 90 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp. Czy zamawiający powinien faktycznie wezwać do wyjaśnienia kalkulacji cenowej wykonawcę, którego oferta podlega odrzuceniu za niezgodność z siwz?

Odpowiedź:

Choć w opisanym przypadku z punktu widzenia „logiki” niecelowe będzie zwracanie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, to niestety nie ma w ustawie Pzp wprost wyłączenia obowiązku kompleksowego badania złożonej oferty.

We wskazanej w pytaniu sytuacji oferta jest – zdaniem zamawiającego − niezgodna z siwz i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

 • Zawiadomienie o wyborze ofert częściowych - sprawdź jego treść

  oferta
  Marta Mikulska-Nawacka
  Oferty, które nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, pomimo, że są najtańsze, są nadal ważne. Nie podlegają one zatem odrzuceniu.
  Dokumenty przetargowe
 • Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

  oferta przetargowa
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  W orzecznictwie jest powszechnie przyjmowane, że podstawa odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z treścią siwz jest rozumiana jako niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego. Treść siwz nie oznacza wymagań formalnych, które nie mają wpływu na merytoryczny kształt oferty.
  Niezgodności formularza oferty
 • Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

  gwarancja
  Katarzyna Bełdowska
  Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert - cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: "Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1-8 m-cy liczba punktów G = 10 pkt, 9-12 m-cy G = 20 pkt, 13-18 m-cy G = 30 pkt, 19-24 m-cy G = 40 pkt. Gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na 24 miesiące i nie może być krótsza niż 36 m-cy. Jak należy postąpić? Wyjaśnienia wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany oferty. Czy ofertę należy odrzucić?
  SIWZ