Partnerzy serwisu:
Jeżeli wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000 euro, należy uznać, że procedury opisane w ustawie Pzp zostały zastosowane przez zamawiającego dobrowolnie.

Pytanie:

Zamawiający wykluczył wykonawcę z przetargu nieograniczonego, wskazując, że uczestniczył on w przygotowaniu zamówienia, ponieważ opracował do niego dokumentację techniczno-projektową. Wykonawca wniósł odwołanie do KIO, ale nie zostało ono rozpoznane merytorycznie, z uwagi na fakt że wartość zamówienia jest niższa niż 30.000 euro (Izba je odrzuciła). 

KIO uznała równocześnie, że zamawiający wprowadził wykonawcę w błąd i zasądził dla wykonawcy koszty. Zamawiający nie wykonując żadnych czynności po wydaniu orzeczenia, poinformował wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty ze wskazaniem aktualności wykluczenia dokonanego na wcześniejszym etapie postępowania. 

Czy zamawiający mógł kontynuować – po orzeczeniu KIO – postępowanie bez powtórzenia jakichkolwiek czynności, mimo że procedura ta w oczywisty sposób była uprzednio prowadzona z istotnym naruszeniem przepisów ustawy Pzp

Odpowiedź: 

Jeżeli wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000 euro, należy uznać, że procedury opisane w ustawie Pzp zostały zastosowane przez zamawiającego dobrowolnie. Przyjęcie na siebie „nadprogramowych” obowiązków nie oznacza, że wykonawcy przysługuje uprawnienie do kwestionowania prawidłowości (zgodności z wytycznymi zawartymi w ustawie Pzp)? ich realizacji. KIO orzekła, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ustawa Pzp, a kosztami postępowania obarczyła zamawiającego zapewne dlatego, że ten nie poinformował wykonawców o dobrowolnym stosowaniu ustawy Pzp i braku możliwości wniesienia odwołania. 

Taki wyrok KIO nie tylko nie mógł, ale i nie kreował żadnych obowiązków zamawiającego w zakresie chociażby powtórzenia czynności – żadne nie zostały bowiem uznane za wadliwe, gdyż nie musiały być wykonane z poszanowaniem reguł ustawy Pzp. Trudno jest w takich okolicznościach wskazać, że postępowanie powinno zostać powtórzone czy poprawione. Nie można bowiem stwierdzić istotnego naruszenia ustawy Pzp w postępowaniach, do których ustawa ta nie ma w ogóle zastosowania. 

Katarzyna Bełdowska 

Więcej na www.portalzp.pl