Partnerzy serwisu:
W pierwszej kolejności należy ustalić, jaki charakter ma w tym postępowaniu program szkolenia.

Pytanie:

Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z programem przedstawionym przez wykonawcę w ofercie. Część wykonawców dołączyła program, a część nie. Co powinien zrobić zamawiający? Czy trzeba odrzucić oferty wykonawców, którzy nie dołączyli programu?

Odpowiedź:

Odpowiedź na postawione pytanie będzie mieć źródło w założeniach postępowania określonych przez zamawiającego na etapie jego przygotowania. W pierwszej kolejności należy ustalić, jaki charakter ma w tym postępowaniu program szkolenia.

Jednocześnie warto wspomnieć, że postępowanie na usługi szkoleniowe to procedura na usługi społeczne i inne szczególne usługi i ze względu na wartość powinna się toczyć zgodnie z art. 138o ustawy Pzp wskazującym na uproszczoną procedurę zakupową, której zasady w dużej mierze określa sam zamawiający.

Opis UZP dotycząca usług społecznych

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Czy zamawiający ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w art. 138g ustawy Pzp, powinien opisać przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, klauzule umowne zgodnie z przepisami ustawy Pzp?”:

„(...) Stosownie natomiast do treści art. 138o ust. 1 ustawy Pzpzamawiający (w tym zamawiający sektorowy), udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp), ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2–4 ustawy Pzp.

Zamawiający zatem, znając specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienia publicznego na usługi społeczne. Wskazane przepisy zobowiązują zamawiającego udzielającego podprogowych zamówień społecznych do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl