Partnerzy serwisu:
Wszelkie dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy powinny zostać złożone z zachowaniem formy pisemnej.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie objęte pełną elektronizacją. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty składane do podpisania umowy powinny mieć również formę elektroniczną (np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa konsorcjum, polisa OC, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia)?

Odpowiedź:

Wszelkie dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy powinny zostać złożone z zachowaniem formy pisemnej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymwykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 10a ust. 1 ustawy Pzp).

Orzeczenie

Zgodnie z wyrokiem KIO z 7 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 946/19) „Art. 10a ust. 1 p.z.p. dotyczy komunikacji pomiędzy zamawiającymwykonawcami w zakresie przekazywania sobie wszelkich pism i dokumentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wskazuje na to otwarty katalog wymienionych dokumentów, do którego należą zarówno oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenia, w tym oświadczenia składane na formularzu JEDZ, ale także wszystkie inne dokumenty, w tym dokumenty nie stanowiące oferty, takie jak: wnioski o wyjaśnienie treści SWIZ, wezwania do uzupełnienia dokumentów czy złożenia wyjaśniań. Analiza przepisu potwierdza, że ustawodawca przewiduje wyłącznie formę elektroniczną do komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wskazuje na to posłużenie się dobitnym i kategorycznym stwierdzeniem: komunikacja (...) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Stwierdzenie to jest równoznaczne z tym, że inne formy komunikacji są niedopuszczalne”.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl