Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość przedłużenia terminu związania ofertą w formie elektronicznej, to pełnomocnictwo może zostać złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie:

Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony. Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznychzamawiający zwraca się o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do 5 stycznia 2020 r. Informację o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub o jej braku, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy należy przesłać przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: ………….. lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie do 6 grudnia 2019 r. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku. Potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: …………..”.

Jeden z wykonawców przysłał w e-mailu zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z terminem ważności wadium. Osoba, która podpisała oświadczenie, załączyła do oświadczenia pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy zamawiający może je uznać za prawidłowe? Czy w postępowaniu, w którym oferty złożono w formie papierowej, pełnomocnictwo powinno również zostać złożone na papierze? 

Odpowiedź:

W opisanym w pytaniu przypadku, skoro zamawiający dopuścił możliwość przedłużenia terminu związania ofertą w formie elektronicznej, to pełnomocnictwo może zostać złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 18 ustawy o zmianie Pzp) w postępowaniach prowadzonych w progach krajowych, komunikacja może być prowadzona zgodnie z wyborem zamawiającego:

- za pośrednictwem operatora pocztowego,

- osobiście,

- za pośrednictwem posłańca, faksu lub

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast zgoda zamawiającego dotycząca złożenia dokumentów w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym, dotyczy jedynie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl