Partnerzy serwisu:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie:

Które dokumenty występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych mają być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Artykuł 10a ust. 5 ustawy Pzp odnosi się do formy składania oferty i JEDZ. Moje wątpliwości budzą oświadczenia np. o przynależności do grupy kapitałowej, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Odpowiedź:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Powyższe wynika z § 14 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów, który określa, w jakiej formie mogą być składane dokumenty lub oświadczenia wymienione w tym rozporządzeniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest wymienione w § 5 pkt 10 tego rozporządzenia jako dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy.

Natomiast w odniesieniu do wyjaśniania rażąco niskiej ceny czy też oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przepisy ustawy Pzp nie regulują wprost, w jakiej formie mają być one złożone. Bezsporne jest, że w postępowaniu prowadzonym elektronicznie o wartości zamówienia od progów unijnychwykonawca przekazuje te oświadczenia – zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp − przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na portalzp.pl

 • Jeszcze o formie dokumentów przesyłanych w elektronicznym przetargu

  podpis elektroniczny
  Andrzela Gawrońska-Baran
  W przypadku gdy wykonawca przekazał połączone w jednym pliku PDF ofertę, formularz cenowy i JEDZ, a plik został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, takie przekazanie dokumentów należy uznać ? co do zasady ? za poprawne.
  Podpis elektroniczny
 • Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".
  Zaświadczenia w przetargu
 • Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

  ESPD
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający może wskazać preferowane formaty danych, w jakich wykonawcy złożą dokumenty. Jeśli jednak wybiorą inny format wskazany w rozporządzeniu, zamawiający nie powinien wyciągać z tego faktu negatywnych konsekwencji.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia