Partnerzy serwisu:
Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".

Pytanie:

Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposób:

zeskanował papierowe zaświadczenia,
potwierdził ich kopię na zgodność z oryginałem,
podpisał skany kwalifikowanym podpisem i
wysłał zamawiającemu.
Czy tak przygotowane dokumenty są prawidłowe?

Odpowiedź:

Tak, dokumenty przygotowane w sposób wskazany w pytaniu należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów „Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem”.

Dodatkowo, przytoczyć w tym miejscu można opinię UZP pt.: „Dopuszczalność »skanu oferty« w postępowaniu o zamówienie publiczne”, w której to wskazano: „W myśl art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl