Partnerzy serwisu:
W części II JEDZ - Informacje dotyczące wykonawcy, lit. a) - Informacje na temat wykonawcy, polski wykonawca wypełnia poprzez wskazanie "nie dotyczy". Dalszą część podsekcji, w tym także odpowiedzi na pkt. e - pozostawia niewypełnione.

Pytanie:

W dokumencie JEDZ widnieje punkt „W stosownych przypadkach – czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu – wstępnego – kwalifikowania)”. Wiem, że odpowiedź powinna być „nie” i dalsza część podsekcji pozostawiona niewypełniona. Jednak wykonawcy w punkcie e) – „Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwiają instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim” wskazują odpowiedź „tak”. Jaka powinna być odpowiedź w punkcie „e” i co zrobić w przypadku niepoprawnej odpowiedzi? Zamawiający wymagał przedstawienia dokumentu ZUS, ale czy ten punkt dotyczy właśnie tego dokumentu?

Odpowiedź:

Wskazaną w pytaniu podsekcję części II JEDZ – Informacje dotyczące wykonawcy, lit. a) – Informacje na temat wykonawcy, polski wykonawca wypełnia poprzez wskazanie „nie dotyczy”. Dalszą część podsekcji, w tym także odpowiedzi na pkt. e – pozostawia niewypełnione.

Jeżeli zamawiający żąda, by wykonawca przedłożył zaświadczenie z ZUS, oznacza to, że zastrzegł zastosowanie fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wykonawca wypełnia część III JEDZ – Podstawy wykluczenia, lit. b) – Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli wykonawca na pierwsze z postawionych pytań udzieli odpowiedzi „tak”, dalsza część podsekcji pozostaje niewypełniona.

Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.

Więcej na portalzp.pl

Katarzyna Bełdowska

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.