Partnerzy serwisu:
Brak w siwz zapisów regulujących kwestię składania dokumentów przez podmioty zagraniczne, nie stanowi o braku możliwości udziału tych podmiotów w postępowaniu.

Pytanie:

Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości udziału w postępowaniu zagranicznych wykonawców. Pisząc siwz, skasowałam przez pomyłkę ten fragment i niestety nie zauważyłam tego. Umowa opiewa na 516.000 zł. W poprzednich dwóch postępowaniach prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej nikt się nie zgłosił. W tym, w którym podpisaliśmy umowę, ofertę złożył jeden podmiot.

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji warto zwrócić uwagę instytucji kontrolującej na to, że zamawiający nie jest zobowiązany do cytowania w dokumentacji postępowania treści ustawy Pzp, rozporządzeń wykonawczych czy innych instrukcji wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Brak „odpowiednich cytatów”, tu zapisów regulujących kwestię składania dokumentów przez podmioty zagraniczne, nie stanowi o braku możliwości udziału tych podmiotów w postępowaniu. Wykonawca jako profesjonalista jest zobowiązany znać przepisy. Trudno zatem mówić tutaj o naruszeniu jakiejś konkretnej regulacji ustawy Pzp.

Z treści pytania wynika, że zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury krajowej (uproszczonej). Tym samym, był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp). Treść ogłoszenia powinna zawierać m.in. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 41 pkt 7a) ustawy Pzp).

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp siwz udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jej treść musi spełniać wymogi określone w art. 36 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp specyfikacja zawiera m.in. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Więcej na Portal ZP

Katarzyna Bełdowska