Partnerzy serwisu:
Kwestię rażąco niskiej ceny odnosi się do przedmiotu zamówienia i gdy budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami siwz lub wynikającymi z odrębnych przepisów, wówczas należy ją zbadać.

Pytanie:

Czy zamawiający powinien dokonać badania rażąco niskiej ceny dla całej wartości oferty, tj. kwoty gwarantowanej i maksymalnej będącej „prawem opcji”? Powyższe kwoty zostały wyszczególnione w formularzu cenowym i w części, gdzie wykonawca wskazywał cenę jednostkową dla pozycji opcjonalnych, zaproponowana stawka budzi wątpliwości. Gwarantowana wartość badanej oferty jest natomiast realna.

Odpowiedź:

Kwestię rażąco niskiej ceny odnosi się do przedmiotu zamówienia i gdy budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami siwz lub wynikającymi z odrębnych przepisów, wówczas należy ją zbadać.

W takiej sytuacji zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Na przedmiot zamówienia składa się jego główny zakres oraz część zastrzeżona dla opcji, zatem badać należy całą cenę oferowaną za realizację zamówienia. W kontekście badania rażąco niskiej ceny istotne jest, czy wykonawca jest zdolny wykonać cały przedmiot zamówienia za zaproponowane wynagrodzenie.

Uzasadnienie tezy postawionej w odpowiedzi znajdziemy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 8 listopada 2011 r. (sygn. akt KIO 2287/11), w którym wskazano, że: „(...) oceniając kwestię badania ceny rażąco niskiej należy mieć na uwadze, iż czynność związana z realizacją serwisu opcjonalnego systemu jest elementem zamówienia.

Więcej na Portal ZP

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.