Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia. Przed podjęciem takiej decyzji może on wielokrotnie wzywać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w w tej sprawie.

Ustawa Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający zwraca się, na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny przedstawionej w złożonej ofercie .

Celem obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 1 Pzp jest definitywne rozstrzygnięcie czy cena realizacji zamówienia jest rzeczywiście rażąco niska i w konsekwencji ofertę należy odrzucić.

Opinia UZP

Biorąc pod uwagę wyżej wskazany cel UZP nie widzi przeszkód dla wielokrotnego wzywania wykonawcy do udzielania wyjaśnień związanych z wyliczeniem ceny realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać doprecyzowania lub poszerzenia informacji przekazanych przez wykonawcę w uprzednio przedstawionych wyjaśnieniach.

Wyrok KIO

Powyższe potwierdza orzecznictwo KIO. Przykładowo w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. sygn.. akt: KIO 416/17 Skład Orzekający uzasadniał za możliwe wielokrotne wzywanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny stwierdzając *1 "powtórzenie wezwania do złożenia wyjaśnień musi wynikać z obiektywnych okoliczności uzasadniających uszczegółowienie wyjaśnień złożonych przez wykonawcę na pierwsze wezwanie zamawiającego. Przyjąć zatem należy, że uzasadnieniem do skierowania kolejnego wezwania w trybie art. 90 ust. 1 Pzp , może być np. konieczność rozwinięcia lub uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez wykonawcę na pierwsze wezwanie, sformułowane przez zamawiającego w sposób ogólny, oparty na literalnym brzmieniu przepisu, co w praktyce zdarza się bardzo często". Podobne stanowisko przedstawiono w wyroku KIO z dnia 06 sierpnia 2015 roku (sygn.. akt: KIO 1490/15) gdzie wskazano, iż "nie ma przeszkód aby zamawiający prowadził wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości (oczywiście poza przypadkiem opisanym w art. 90 ust. 3 ustawy - Pzp , gdy wykonawca nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień. Ponowne żądanie wyjaśnień musi być uzasadnione w świetle wyjaśnień czy dowodów przedłożonych przez wykonawcę "na pierwsze wezwanie".

Podstawa prawna:

*1Przy wykorzystaniu wcześniejszego orzeczenia KIO z dnia 18 lutego 2016 r. sygn.. akt: KIO 150/16,