Partnerzy serwisu:
Sprawdź, czy zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów powinien złożyć każdy wykonawca od razu z ofertą. W artykule znajdziesz opinię UZP.

Pytanie:

W postępowaniu na zamówienie robót budowlanych siwz zawiera postanowienie: "Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) (.)".

Wykonawca , który złożył najkorzystniejszą ofertę, powołuje się na zasoby innego podmiotu. Nie dołączył jednak do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego w tym zakresie. Oświadczył jedynie, że w stosunku do podmiotu trzecie go nie zachodzą podstawy wykluczenia. Czy zamawiający słusznie wskazał w siwz , że zobowiązanie to będzie wymagane tylko od najkorzystniejszego wykonawcy , czy powinno być ono dołączone do każdej oferty? Czy w obecnej sytuacji zamawiający powinien wezwać wykonawcę do przesłania zobowiązania zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przetarg krajowy), art. 26 ust. 3 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ?

Słownik Pzp

Odpowiedź:

Zamawiający powinien wymagać zobowiązania podmiotu trzeciego od każdego podmiotu składającego ofertę a nie tylko do wykonawcy , który uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu ofert.

Wykonawca , który korzysta z potencjału podmiotu trzeciego , powinien złożyć zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca tego nie zrobi, wówczas zamawiający musi wezwać go do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp .

Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu , że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu przedstawia w szczególności zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

Ustawa Pzp

Opinia UZP

Odpowiedź na postawione pytanie znaleźć można w przygotowanej przez UZP opinii pt. "Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też powinno zostać złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp? ", w której czytamy: "Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp , stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony.

Przetargi z całego kraju

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców składane - w zamówieniach powyżej progów UE - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zaś w zamówieniach poniżej progów UE - w ramach "zwykłego" oświadczenia wykonawcy.

Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony, do ustalenia czego niezbędny jest wskazany dokument.