Partnerzy serwisu:
Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oferty również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie:

Ogłosiłem postępowanie przetargowe powyżej 30.000 euro w wersji papierowej (na stronie internetowej zamawiającego) a wykonawcy chcą złożyć oferty w wersji elektronicznej. Czy istnieje jakiś dopuszczalny sposób, aby oferenci mogli złożyć oferty elektronicznie przez komercyjną platformę zakupową, do której mamy wykupiony dostęp?

Odpowiedź:

Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oferty również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

  • prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający,
  • których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,
  • wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r.

oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. Jeśli zamawiający wyrazi zgodę, dokumenty te mogą być także złożone w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Karol Jaworski

Więcej na www.portalzp.pl