Partnerzy serwisu:
Dopuszczalne jest wyrażenie zgody na przedłużenie pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek wykonawcy został złożony przed upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień.

Pytanie:

Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na usługi sprzątające. Cena najtańszej oferty jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający 18 listopada 2019 r. wysłał do wykonawcy prośbę o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, która budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami siwz. Termin wyjaśnień wyznaczono na 21 listopada 2019 r. do godz. 14:00. Pismo zostało wysłane drogą elektroniczną na podany w ofercie e-mail jak i pocztą listem poleconym. Po nieotrzymaniu potwierdzenia odbioru e-maila przez wykonawcę podjęto próby kontaktu telefonicznego. Wykonawca nie odebrał telefonu i nie oddzwonił. Dopiero 22 listopada 2019 r. o godz. 13:40 po naszym telefonie wykonawca skontaktował się z nami i stwierdził, że nie dostał e-maila a pismo z poczty odebrał przed chwilą. Co zamawiający może zrobić w takiej sytuacji? Czy odrzucić ofertę, gdyż wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień w terminie? Czy na prośbę wykonawcy możemy przedłużyć termin złożenia wyjaśnień?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest wyrażenie zgody na przedłużenie pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek wykonawcy został złożony przed upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień.

Zgodnie z wyrokiem KIO z 12 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2035/17): „Jak też zauważono powyżej, przedłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu, czy to z art. 26 ust. 1/ust. 2, czy też z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem tego terminu, z formalnego punktu widzenia nie jest ponownym wezwaniem, ale zmianą pierwotnego wezwania (pod warunkiem, że zostanie dokonane przed upływem wyznaczonego terminu). 

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl