Partnerzy serwisu:
Na gruncie polskiego prawa spółka cywilna nie tworzy odrębnych struktur organizacyjnych, jest jedynie umową zawartą przez jej wspólników.

Pytanie: 

Zamawiający w postępowaniu na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 euro postawił następujący warunek udziału w zakresie doświadczenia: „Doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w danej części zamówienia tj. szkoleń/kursów (odpowiadających takiej samej tematyce co dana część) w liczbie co najmniej 3 w okresie ostatnich 3 lat – zgodnie z wykazem usług stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia”. 

Wykonawca (będący spółką cywilną męża i żony – przykładowo Jan Nowak i Anna Nowak, firma szkoleniowa Nowak spółka cywilna) przedstawił w wykazie usług 3 zrealizowane szkolenia a na dowód załączył referencje. Referencje wystawione są jedynie na jednego wspólnika spółki. 

Czy należy uznać, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Czy może trzeba wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień? 

Odpowiedź: 

W odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zlecanych zgodnie z art. 138o ustawy Pzp zasady prowadzenia postępowań wynikają z ustaleń zamawiającego. Jeżeli opisaną sytuację odnieść do postępowania, które toczy się w całości zgodnie z ustawą Pzp, to jej regulacje nie dają jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Natomiast doktryna i orzecznictwo dopuszczają możliwość potwierdzenia zdobytego doświadczenia?przez jednego z jej wspólników. 

Na gruncie polskiego prawa spółka cywilna nie tworzy odrębnych struktur organizacyjnych, jest jedynie umową zawartą przez jej wspólników. Żaden przepis Kodeksu cywilnego nie przyznaje zdolności prawnej odrębnej od zdolności jej wspólników (tak też KIO w wyroku z 28 grudnia 2011 r., sygn. akt KIO 2658/11, KIO 2662/11). Za przedsiębiorców uważa się natomiast wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Justyna Andała-Sępkowska 

Więcej na www.portalzp.pl 

 • Czy wspólnik spółki cywilnej może samodzielnie podpisać ofertę w imieniu spółki?

  spółka
  Karol Jaworski
  Na gruncie ustawy Pzp samodzielni przedsiębiorcy działając w formie spółki cywilnej występują jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 14 września 2018 r., w którym stwierdzono, że "umowa konsorcjum jest więc jedynie stosunkiem zobowiązaniowym.
  Spółka cywilna
 • Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

  podpis elektroniczny
  Justyna Rek-Pawłowska
  Umowa w sprawie zamówienia podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamawiającego i wykonawca jest zawarta właściwie. Stosownie do art. 781 § 2 oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
  Podpis elektroniczny
 • Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

  spółka cywilna
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy.
  Spółka cywilna