Partnerzy serwisu:
Na gruncie ustawy Pzp samodzielni przedsiębiorcy działając w formie spółki cywilnej występują jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 14 września 2018 r., w którym stwierdzono, że "umowa konsorcjum jest więc jedynie stosunkiem zobowiązaniowym.

Pytanie:

W przetargu ofertę złożyła spółka cywilna składająca się z dwóch wspólników. Ofertę podpisał tylko jeden z nich. Do oferty nie załączono pełnomocnictwa, ani umowy spółki. Czy należy wezwać do złożenia dokumentu, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty przez jednego ze wspólników, tj. pełnomocnictwa albo umowy spółki? Jeśli tak, to w jakiej formie umowa spółki albo pełnomocnictwo powinno być złożone i na jakiej podstawie prawnej dokonać wezwania? A może umocowanie do podpisania oferty przez jednego ze wspólników spółki cywilnej należy uznać za czynność zwykłego zarządu i możliwość samodzielnego podpisania oferty wynika z Kodeksu cywilnego, więc nie jest konieczne załączanie do oferty stosownego umocowania?

Odpowiedź:

W tej sytuacji zamawiający powinien wezwać wykonawców do uzupełnienia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na gruncie ustawy Pzp samodzielni przedsiębiorcy działając w formie spółki cywilnej występują jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 14 września 2018 r., w którym stwierdzono, że „umowa konsorcjum jest więc jedynie stosunkiem zobowiązaniowym.

Również w sytuacji, gdy mamy do czynienia z umową spółki cywilnej, nie powstaje nowy podmiot, a jedynie węzeł obligacyjny. Zatem uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub stroną w postępowaniu sądowym nie jest konsorcjum ani lider konsorcjum, czy też spółka cywilna zawiązana na tę okoliczność, lecz podmioty tworzące konsorcjum” (sygn. akt I AGa 196/18).

Karol Jaworski

Więcej na www.portalzp.pl