Partnerzy serwisu:
Umowa w sprawie zamówienia podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamawiającego i wykonawca jest zawarta właściwie. Stosownie do art. 781 § 2 oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Pytanie:

Czy do podpisywania umów i aneksów zawartych w związku z przetargiem nieograniczonym, zamawiający może stosować podpis kwalifikowany również po stronie wykonawcy? Czy zasada pisemności umów wyklucza taką praktykę?

Odpowiedź:

Należy uznać, że umowa w sprawie zamówienia podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamawiającego i wykonawca jest zawarta właściwie.

Stosownie do art. 139 ust. 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Forma pisemna jest zatem podstawową i obowiązującą postacią umowy o zamówienie publiczne. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 139 ust. 1 ustawy Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Kodeks cywilny w art. 78 § 1 stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Jednocześnie stosownie do art. 781 § 2 oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Należy więc uznać, że dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełnia wymóg pisemnej formy dokumentu. Dlatego właśnie zawarta w ten sposób umowa jest ważna i skuteczna.

Więcej na portalzp.pl

Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców