Partnerzy serwisu:
Zamawiający sektorowy ma obowiązek uwzględnić w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok przekazywanym prezesowi UZP, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych, w tym również wartość umów zlecenia.

Pytanie:

Nasza spółka jest przedsiębiorstwem sektorowym i podlega ustawie Pzp, lecz ze względu na progi nie stosowała w 2020 roku ustawy Pzp do zlecania zamówień. W 2020 roku dział ds. zasobów ludzkich zawarł kilka umów zlecenia. Czy w sprawozdaniu za 2020 rok wysyłanego do prezesa UZP należy wykazać takie umowy? Jeżeli tak, to jaką ich wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający sektorowy ma obowiązek uwzględnić w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok przekazywanym prezesowi UZP, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych, w tym również wartość umów zlecenia.

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający sektorowi są zobowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98 ustawy Pzp (tj. w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach przekazywanym prezesowi UZP do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie), także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tj. mniejszej niż progi unijne).

Do sporządzenia rocznego sprawozdania zobowiązany jest więc, co do zasady, każdy zamawiający, w tym sektorowy, który udzielił w danym roku zamówienia – także taki, który  który udzielił zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp.

W przedmiotowym przypadku warto kierować się stanowiskiem UZP zawartym w odpowiedzi na pytanie „Jaką wartość zamówienia publicznego należy przyjąć dla celów sprawozdawczych w przypadku gdy zamawiający udzielił zamówienia osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia” (www.uzp.gov.pl). Stwierdzono w niej, że w przypadku udzielenia zamówienia publicznego osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia obowiązuje ogólna zasada podawania w rocznym sprawozdaniu wartości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego bez VAT (jeżeli w danym przypadku występuje).

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl