Partnerzy serwisu:
W przypadku postępowania, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, a w którym jedną cześć unieważniono, natomiast w drugiej wybrano ofertę, należy opowiedzieć się za jego wykazaniem w tabeli VIII w jednej pozycji z zaznaczeniem odpowiedzi "tak" w kolumnie "Czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne zostało unieważnione?".

Pytanie:

Jak wykazać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w 2019 roku (w tabeli nr VIII) postępowanie, które zostało podzielone na części i w którym jedną cześć unieważniono, natomiast w drugiej wybrano wykonawcę? Czy taką procedurę trzeba wykazywać podwójnie tj. jeden wiersz będzie dotyczył części unieważnionej, a następny tej, w której wybrano ofertę? Czy jednak takie postępowania trzeba uwzględnić w jednej pozycji? Jeśli tak – to co zaznaczyć w ostatniej kolumnie tabeli tj. „Czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne, zostało unieważnione?” – TAK, czy NIE?

Odpowiedź:

W przypadku postępowania, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, a w którym jedną cześć unieważniono, natomiast w drugiej wybrano ofertę, należy opowiedzieć się za jego wykazaniem w tabeli VIII w jednej pozycji z zaznaczeniem odpowiedzi „tak” w kolumnie „Czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne zostało unieważnione?”.

Przywołana w pytaniu tabela VIII sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach przekazywanego do prezesa UZP jest oznaczona jako „Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne”. Zamawiający ma w niej zamieścić dane dotyczące m.in. wartości zawartej umowy, liczby złożonych ofert oraz tego czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne zostało unieważnione.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl