Partnerzy serwisu:
Centralny zamawiający ma obowiązek uwzględnić zamówienie na dostawy energii elektrycznej w sprawozdaniu rocznym.

Pytanie:

Czy w rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić zamówienie na dostawę energii elektrycznej, jeśli umowa została podpisana z centralnym zamawiającym, który działa na rzecz naszej spółki? Wartość zamówienia przekracza 800.000 zł.

Odpowiedź:

W opisanym przypadku to centralny zamawiający ma obowiązek uwzględnić zamówienie w sprawozdaniu rocznym.

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Interpretacja przepisów” znajduje się opinia „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”, w której niestety brak jest odniesienia do przypadku centralnego zamawiającego.

Jednak w zakładce „Opinie archiwalne” znajduje się stanowisko „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”. Zgodnie z tą opinią:

„(…) Stosownie do § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej Centrum Usług Wspólnych, instytucja gospodarki budżetowej, utworzona zarządzeniem nr 16 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 roku, została centralnym zamawiającym właściwym do realizacji zamówień centralnych obejmujących:

1)      przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

2)      udzielanie zamówień publicznych,

3)      zawieranie umów ramowych — na potrzeby jednostek administracji rządowej określonych w załączniku do zarządzenia.

Natomiast, zgodnie z § 1 ust. 2 przywołanego wyżej zarządzenia, Centrum Usług Wspólnych, wykonuje czynności w zakresie realizacji zamówień centralnych w imieniu i na rzecz zamawiających, bez konieczności podpisywania porozumień lub udzielania pełnomocnictw.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl