Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma możliwość poprawienia omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarł umowę w postępowaniu na dostawę artykułów z włókniny jednorazowego użytku. W trakcie realizacji umowy okazało się, że wykonawca omyłkowo zamienił dwie pozycje z pakietu zawierającego kilka pozycji danych artykułów. Cena z pozycji 14 znalazła się w pozycji 15 i odwrotnie. Wykonawca nie może zachować tych cen, ponieważ różnica pomiędzy nimi jest znaczna. Czy zamawiający może zawrzeć aneks do umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy Pzp, zamieszczając ceny na właściwych pozycjach, jeżeli różnica pomiędzy wartością umowy a wartością umowy po zamianie wspomnianych wyżej pozycji nie przekroczy 10% wartości zamówienia?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie należy rozpatrywać w kontekście poniższych wyjaśnień.

Analizując zaistniałą sytuację, trzeba cofnąć się do postępowania przetargowego, w wyniku którego wyłoniono tę ofertę jako najkorzystniejszą. Podlegała ona oczywistej ocenie zarówno merytorycznej, formalnej, jak i rachunkowej. Jej wybór został dokonany zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Omyłki w ofercie

Na ówczesnym etapie zamawiający miał możliwość poprawienia omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, którymi są:

  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Błąd wykonawcy polegający na zamianie miejscami cen nie stanowi żadnej z powyższych omyłek. Nie jest omyłką oczywistą, ponieważ zamawiający nie był w stanie jej zauważyć bez informacji od wykonawcy. Nie jest też inną omyłką, która by zaistnieć, musi spełnić łącznie poniższe przesłanki:

  • po pierwsze zauważona niezgodność musi mieć charakter omyłki, a nie celowego działania wykonawcy polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej treści; jak wskazał Sąd Okręgowy w Krakowie: „artykuł 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu »omyłki«. Z założenia zatem umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp;
  • po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty”.

(źródło: Urząd Zamówień Publicznych, opinia pn. „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej”).

Katarzyna Pyrka

Więcej na www.portalzp.pl