Partnerzy serwisu:
Z brzmienia przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika wprost jedno ograniczenie w ich poprawieniu omyłek sprowadzające się do zakazu wprowadzania istotnych zmian do treści dotychczasowej oferty.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił postępowanie na dostawę ryb mrożonych. W trakcie procedury zmodyfikował treść kalkulacji cenowej, wskazując w opisie, że ryba nie może zawierać chemii (przed modyfikacją wykonawca mógł zaoferować rybę z chemią jak i bez niej). Wpłynęły trzy oferty, w tym jedna na niezmodyfikowanym druku kalkulacji cenowej. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 87 ustawy Pzp. Wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że zaoferował rybę bez chemii. Czy zamawiający może wybrać jego ofertę, mimo, że wykonawca złożył stosowne oświadczenie dopiero po terminie składania ofert? Czy jednak jest to zbyt duża ingerencja w treść oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający może poprawić zapis dotyczący oferowanej ryby na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Działanie takie nie będzie w tym przypadku niedozwoloną ingerencją w treść oferty, gdyż nie można zakładać, że zamierzonym działaniem wykonawcy było złożenie oświadczenia woli w postaci oferty,  która nie odpowiada postanowieniom siwz.

W wyroku z 11 maja 2012 r. (sygn. akt KIO 838/12) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała: „Natomiast dla wszelkich innych omyłek niż oczywiste z brzmienia przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika wprost jedno ograniczenie w ich poprawieniu sprowadzające się do zakazu wprowadzania istotnych zmian do treści dotychczasowej oferty. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie chodzi tu o zakaz zmian w zakresie przedmiotowo lub podmiotowo istotnych elementów oferty, lecz niedopuszczalność znaczącej ingerencji powodującej wytworzenie przez zamawiającego zupełnie nowej treści oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę (…).

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP