Partnerzy serwisu:
Postępowanie powinno być unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Pytanie:

W trakcie badania ofert zamawiający stwierdził rozbieżność między dwoma pozycjami formularza ofertowego, a opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami siwz „Szczegółowy wykaz oraz minimalne wymagania dotyczące artykułów zostały zawarte w załączniku nr 2.2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia”. Formularz ofertowy przygotowany przez zamawiającego w dwóch pozycjach zawierał inne parametry (woreczki do próbek żywności – inny wymiar i pojemność) niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia, które faktycznie są zamawiającemu niezbędne. Wykonawcy złożyli oferty na przygotowanym przez zamawiającego formularzu ofertowym. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy poprawić oferty wykonawców na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp czy wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, który woreczek wykonawcy wycenili?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji należy unieważnić postępowanie. Zaistniała rozbieżność dotyczy istotnego elementu, jakim jest oferta wykonawcy – czyli jego zobowiązania względem zamawiającego. Co więcej, rozbieżność ta nie wynika z błędu wykonawcy, lecz jest omyłką zamawiającego. Nie można w tym przypadku ani poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej siwz (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) dla dwóch pozycji asortymentu wskazano rozbieżne wymagania. Próba wyjaśnienia tej sytuacji doprowadziłaby do nieuprawnionych negocjacji treści oferty w zakresie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Z kolei przeprowadzenie postępowania może doprowadzić do sytuacji, że zostanie wybrana oferta, która jest sprzeczna z siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Ponieważ postępowanie jest już na etapie badania ofert, zamawiający nie ma możliwości naprawienia opisanego błędu w dokumentacji. Dlatego też postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Regulacja ta stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP.

 • Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

  ubezpieczenia
  Andrzej Łukaszewicz
  Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp zamawiający może w postępowaniu ustanowić warunek dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
  Ubezpieczenia w umowie przetargowej
 • Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

  wyjaśnienie
  Andrzej Łukaszewicz
  W przypadku złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
  Ustawa Pzp
 • Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

  odpady komunalne
  Katarzyna Bełdowska
  Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).
  śmieci