Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp zamawiający może w postępowaniu ustanowić warunek dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Pytanie: 

Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na roboty budowlane (kilka zadań) poniżej progów unijnych. W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy musieli posiadać m.in. OC od prowadzonej działalności (na różne wartości dla różnych zadań, ale bez wymogu posiadania ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy). Ponadto wymagaliśmy dostarczenia ubezpieczenia CAR kontraktu przed podpisaniem umowy. Niestety w opublikowanym wzorze umowy wystąpił błąd i w miejscu gdzie był przewidziany wymóg ubezpieczenia CAR w trakcie realizacji umowy, zastosowano wpis wymagający OC i podano jego wysokość niewspółmiernie do wartości poszczególnych zadań. Czy możemy samodzielnie lub po akceptacji przez wykonawców zmodyfikować zapisy i podpisać umowy? Czy jest to przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma podstaw do unieważnienia postępowania, ani do wprowadzenia zmian typu ubezpieczenia, jego zakresu czy też wysokości, jeżeli zostały one pierwotnie określone w dokumentacji przetargowej. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp zamawiający może w postępowaniu ustanowić warunek dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Dokument ten, co do zasady, będzie potwierdzać spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej wykonawcy na etapie oceny oferty przetargowej. 

Andrzej Łukaszewicz  

Więcej na www.portalzp.pl