Partnerzy serwisu:
Fakt, że wykonawca jest w sporze z organem podatkowym lub z ZUS w zakresie zaległości podatkowych bądź dotyczących opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wyklucza możliwość zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.

Pytanie: 

W przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej na dostawę aparatury badawczej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi celem jej wbudowania wpłynęła 1 oferta. W dokumencie JEDZ w części III B wykonawca wskazał, że nie wywiązał się z obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ZUS. W obu przypadkach są to spore kwoty (300.000 i 800.000 zł) nałożone upomnieniem. Wykonawca poinformował, że spółka złożyła wnioski w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania podatkowego i należności z tytułu składek. W siwz nie określono podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Jak potraktować takiego wykonawcę i co zrobić z uzyskaną informacją? Czy można prosić o przedstawienie informacji lub decyzji od organów US i ZUS w kwestii zgody na rozłożenie zaległości na raty? Czy to coś zmieni, skoro wykonawca nadal będzie zalegać z płatnościami i jego wiarygodność, że zrealizuje kilkumilionowe zamówienia jest bardzo wątpliwa? Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania zamówienia, które jest finansowane z ministerialnego projektu badawczego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w ramach postępowania powinien podjąć czynności mające na celu ustalenie, czy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, który stanowi obligatoryjną podstawę wykluczenia. 

Jeśli zamawiający nie przewidział w siwz podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, jedyną obowiązującą przesłanką wykluczenia jest ta wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp. Chodzi o sytuację wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Zgodnie z komentarzem do art. 24 ustawy Pzp autorstwa Ireny Skubiszak-Kalinowskiej oraz Ewy Wiktorowskiej: „Co istotne, podstawą wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p. może być jedynie wyrok prawomocny lub decyzja ostateczna, czyli takie podstawy, które co do zasady nie podlegają już wzruszeniu. Fakt, że wykonawca jest w sporze z organem podatkowym lub z ZUS w zakresie zaległości podatkowych bądź dotyczących opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wyklucza możliwość zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p. 

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior 

Więcej na portalzp.pl

 • Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".
  Zaświadczenia w przetargu
 • Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

  vat
  Katarzyna Bełdowska
  ...prawidłowość każdej czynności podjętej przez zamawiającego może zostać zakwestionowana. Nie ma jednak wątpliwości, że zamawiający powinien zweryfikować, czy zastosowana przez wykonawcę stawka VAT jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyjaśnienia.
  Przetarg nieograniczony
 • Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

  JEDZ
  Katarzyna Bełdowska
  W części II JEDZ - Informacje dotyczące wykonawcy, lit. a) - Informacje na temat wykonawcy, polski wykonawca wypełnia poprzez wskazanie "nie dotyczy". Dalszą część podsekcji, w tym także odpowiedzi na pkt. e - pozostawia niewypełnione.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

  Przetargi krok po kroku
  Anna Kaźmierczak
  Przed rozstrzygnięciem postępowania do zamawiającego wpłynęły pisma od konkurencji wskazujące, iż prezes spółki tego wykonawcy posiada wysokie zadłużenie oraz informacje o nienależytym wykonaniu usług u innych zamawiających. Co powinien w tej sytuacji zrobić zamawiający?
  Strona Urzędu Zamówień Publicznych